ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних зборах педагогічного колективу, батьків та громадськості 15.06.2017 (протокол №1)

ПОЛОЖЕННЯ

про раду Іванчуківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів
Ізюмської районної ради Харківської області

Загальні положення

1.    Рада школи - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

2.     У своїй діяльності рала керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчально- виховний заклад, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи, цим Положенням.

Мета, завдання і принципи діяльності ради школи

1.    Метою діяльності ради школи є сприяння демократизації і гуманізації навчально- виховного процесу, об»єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу, формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов»язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.     Основні завдання ради школи:

•        Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім»єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

•        Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально- виховного процесу;

•        Формування навичок здорового способу життя;

•        Створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

•        Сприяння духовному, фізичному розвитку учнів ( вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

•        Підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

•        Ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов»язковості загальної середньої освіти;

•        Стимулювання морального та матеріального заохочення учнів ( вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

•        Зміцнення партнерських зв»язків між родинами учнів ( вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально- виховного процесу.

3.     Рада школи діє на засадах:

•        Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

•        Дотримання вимог законодавства України;

•        законності, гласності;

•        колегіальності ухвалення рішень;

•        добровільності та рівноправності членства.

Структура ради та організація її діяльності

1.    До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II- III ступенів

навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна іі чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

2.     На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину .

3.     Рада працює за планом, що затверджується на першому засіданні. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на на­вчальний рік.

4.     Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

5.     Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради.

6.     Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначаються радою.

7.     Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов»яза-

нї з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

8.     Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівності кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

9.     Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

10. У разі незгоди адміністрації школи за рішенням ради створюється узгоджувальна ко­місія, яка розглядає спірне питання. До складу комісіі входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

11. Організовує виконання рішень загальних зборів (конференціі);

12. Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

13. Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

14. Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

15. Затверджу є режим роботи школи;

16. Сприяє формуванню мережі класів школи, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

17. Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

18. Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства та держави;

19.Затверджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

20. Бере участь у засіданнях атестаційної комісісії з метою обговорення питань про при­своєння кваліфікаційних категорій учителям;

21. Виносить на розгляд педагогічноі ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

22. Виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

23. Вносить на розгляд педагогічноі ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

24.Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їхньому вирішенні;

25.Залучає громадськість, батьків (осіб, які іх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

26. Розподіляє і контролює кошти , приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

27. Розглядає питання родинного виховання;

28. Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

29. Сприяє педагогічній освіті батьків;

30. Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

31. Розглядає питання здобуття обов'якової загальної середньої освіти учнями ;

32. Організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

33. Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

34. Статутом школи можуть визначатись й інші повноваження ради , що не суперечать чинному законодавству.

Права та обов»язки членів ради

1.    Члени ради школи мають право:

•       звертатися до органів управління освітою, адміністрації школи, педагогічної ради щодо надання інформації про діяльність навчального закладу;

•        ініціювати скликання позачергового засідання ради;

•        вільно виходити зі складу членів ради за власним бажанням;

•       оприлюднювати, у т.ч. через засоби масової інформації, питання діяльності ради.

2.     Голова ради школи:

•        керує роботою ради;

•        відповідає перед загальними зборами школи за ефективність діяльності школи;

•        визначає обов»язки заступника, секретаря;

•        розподіляє обов»язки між членами ради;

•        підписує протоколи засідань та інші документи ради.