Робота  з питань запобігання  та виявлення корупції 

Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання  та виявлення корупції

План

роботи  з питань запобігання  та виявлення корупції на  2018 рік

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників  з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну службу»

Лєвіщева І.О.

 

постійно

2

Участь в нарадах, колегіях  з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

 Лєвіщева І.О.

 

 

постійно

3

Направлення працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції в Центр перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників освіти

Директор школи

 

згідно

плану-графіку

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах   їх  об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання   покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Директор школи

постійно

5

Участь у проведенні службових  перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Лєвіщева І.О.

За потребою

6

Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством

Лєвіщева І.О.

постійно

7

Надання допомоги працівникам в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

Лєвіщева І.О.

До 1 березня 2018 року

8

Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Лєвіщева І.О.

постійно

9

Підготовка та розміщення на офіційному веб - сайті школи  матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції  з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності

Лєвіщева І.О.

Прогнімак Ю.В.

За потреби

10

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті школи

 Лєвіщева І.О.

Прогнімак Ю.В.

постійно

11

Розробка проекту плану щодо запобігання і виявлення корупції у відділі освіти Ізюмської районної державної адміністрації    на 2019 рік

Лєвіщева І.О.

Прогнімак Ю.В.

Грудень

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ізюмської районної ради Харківської області

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Ізюмської районної ради Харківської області (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Ізюмської районної ради Харківської області (далі – Іванчуківська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна директору Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед директором Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Іванчуківською ЗОШ І-ІІІ ступенів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.